Про проєкт «АНТРОПОЛОГІЯ»

Часопис «Антропологія» – науково-просвітницьке періодичне видання для широкого кола читачів і професіоналів в області медицини, а також – екології, психології, соціології, історії науки і інших напрямів природознавства у переломленні з життям і здоров’ям людини та людства. Створюється і видається для всіх, хто цікавиться минулим, сьогоденням і перспективами майбутнього життя і здоров’я людини. Об’єднує наукові (з відповідними вимогами), освітні, просвітницькі, науково-популярні, публіцистичні та художні публікації про людину.

Історія створення і загальна ідея проєкту «Антропологія». Проєкт є творчою ініціативою групи українських вчених – наукових співробітників Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (ННЦРМ) різних спеціальностей. Видання було засновано на суспільних засадах без залучення державних фінансових ресурсів. Засновників проєкту Часопис «Антропологія» об’єднують ідеї просвітництва та популяризації науково-дослідницьких досягнень (міжнародних і вітчизняних), зокрема у сфері діяльності ННЦРМ – радіобіології, радіаційній медицині і радіаційній безпеці.

Також важливою рисою часопису «Антропологія» є можливість ведення відкритої дискусії і висловлювання різних точок зору на будь-які теми стосовно життя і здоров’я людини та людства з позицій сучасних наукових здобутків.

Перший (пілотний) номер часопису побачив світ наприкінці 2016 року.

Майже 4 роки існування і усвідомлення, що Проєкт «Антропологія» відбувся і триває, незважаючи на надскладні суспільні, професійні, фінансово-економічні і психологічні умови – вдалий привід, щоб презентувати наш Часопис таким, яким він є на даний момент, та обговорити перспективи його розвитку.

Науковий медіа-простір сучасності і «Антропологія». Сучасний науковий медіа-простір відрізняється особливими рисами, яких не існувало ще кілька десятиріч тому. З одного боку – зростання кількості друкованих та (у все зростаючій кількості) електронних спеціалізованих видань (1), а з іншого – відчутний дефіцит джерел інформації науково-просвітницького спектру, у якому відчувають нагальну потребу широкі верстви зацікавлених читачів, незалежно від фаху та рівня освіти (2). «Швидкі» популяризаторські повідомлення (особливо у перекладі) часто мають принципові неточності, не відбивають суті досліджень і надають попередні висновки як загальновизнані наукові здобутки (3). Окремі наукові напрями стають все більш високоспеціалізованими і характеризуються стрімким розвитком (4). Поряд із цим, існує запит на обговорення актуальних проблемних питань на високопрофесійному науковому рівні, яке б відбивало точки зору провідних спеціалістів і, загалом, давало б аудиторії адекватну уяву про теперішній стан науки та її викликів (5). Окрім того, є загальновизнаною проблема необмеженого поширення недостовірної та навіть хибної і небезпечної інформації (іноді – відвертих фейків), перш за все – у галузі наук про людину, її фізичне та психічне здоров’я (6), особливо за умов бурхливого розвитку дослідницьких, діагностичних та терапевтичних технологій, і водночас – інформаційно-комунікативних технологій (7). Дещо амбітний задум проєкту «Антропологія» – створення нестандартної та незаангажованої платформи для хоча б часткового вирішення цього виклику сьогодення в Україні.

Принципи діяльності проєкту. Від початку, фундатори видавничого проєкту «Антропологія» засвідчили такі принципові підвалини своєї ініціативи:

  • Часопис «Антропологія» є офіційним періодичним виданням з державною реєстрацією та іншими відповідними атрибутами
  • широке охоплення тематичних напрямків науки про людину (медицина, біологія, соціологія, екологія тощо та їх суміжність)
  • спрямованість на широку читацьку аудиторію як фахівців, так і зацікавлених непрофесіоналів
  • виключно науковий сумлінний підхід у підготовці публікацій з обов’язковим верифікованим переліком посилань
  • підготовка зусиллями редакції оглядових статей науково-монографічного змісту
  • авторам надається можливість висловлювати дискусійні (незалежні) точки зору з їх аргументованим науковим обґрунтуванням
  • можливість публікацій українською та/або російською мовами
  • можливість здійснення перекладу українською та/або російською мовами для іноземних авторів
  • повністю кольоровий дизайн і адекватне використання ілюстративного контенту у публікаціях.

Мовна політика проєкту «Антропологія». У документах державної реєстрації періодичного видання «Антропологія» передбачено можливість публікацій (в тому числі і перекладів з інших іноземних мов) українською та/або російською мовами. Мовна стратегія часопису «Антропологія» визначається науково-просвітницькими цілями проєкту і потенційно бажаним у майбутньому є повноцінний дубляж публікацій обома мовами для максимального розширення читацької і авторської аудиторій. При наданні очевидної переваги публікаціям державною мовою (українською), приймаємо до уваги, що російська мова є однією з 6 офіційних мов ООН, ВООЗ і ЮНЕСКО, є зрозумілою на всьому післярадянському просторі і російськомовний переклад статей часто є більш прийнятним для іноземних авторів. Переважна більшість українських вчених є білінгвальними (рівноцінно володіють українською і російською мовами). Здоров’я і безпечне життя та максимальне розповсюдження відповідної інформації – безумовні гуманістичні приорітети поза кордонами і політикою, що й обумовлює саме такий мовний дизайн проєкту.

 Концепція терміну «Антропологія». Антрополо́гія (від давньо-грецького ἄνθρωπος — людина; λόγος — наука) — наука про людину. Виникнення терміна «антропологія» сходить до античної філософії. З середини XIX століття в визначенні змісту та місця антропології серед наук намітилися дві основні тенденції.

Перша, що йде корінням у систему поглядів французьких просвітителів XVIII століття, трактувала антропологію як універсальну науку про людину, що включає всі сторони людського буття – фізичну (анатомо-морфологічну) організацію людини, її матеріальну та духовну культуру, психологію, мову і т.д. В такому, розширеному, тлумаченні антропологія розуміється у Північній Америці і більшості країн Західної Європи.

Друга тенденція обмежувала антропологію рамками вивчення лише фізичної організації людини, її мінливості в часі і просторі. Вона була притаманною колишньому СРСР, де антропологія розумілася як наука про походження й еволюцію людини та її рас, тобто, як фізична антропологія.

Сьогодні вважають, що антропологія являє собою сукупність наукових дисциплін, що займаються вивченням людини, її походженням, розвитком, існуванням у природному і культурному (штучному) середовищах.

Антропологія досліджує фізичні відмінності між людьми, що історично склалися в ході їхнього розвитку в різних природно-географічних середовищах, вивчає різні аспекти людства в розрізі минулих і сучасних спільнот. Соціальна та культурна антропологія займається вивченням норм і цінностей суспільства; лінгвістична – того, як мова впливає на соціальне життя; біологічна або фізична – біологічного розвитку людини.

 Підхід засновників проєкту до поняття «АНТРОПОЛОГІЯ» є мультидисциплінарним, що охоплює всі грані людського буття – духовного, душевного і фізичного та три часових виміри – минулий, теперішній і майбутній. Висвітлення найбільш актуальних проблем сучасного життя людини розглядається нами саме у такому сенсі і є основною задачею часопису.

 Редакційна рада «Антропології». Високий науковий рівень всіх публікацій, як дискусійних, популярізаційних, так і монографічного змісту підтримується та забезпечується членами Редакційної ради часопису – вченими з України, Італії та Канади, які дієво і регулярно приймають участь у редакційній роботі «Антропології». Поіменний  склад редакційної ради наведений у відповідній рубриці.

Досягнення і поточний стан справ. Перший (сигнальний) випуск часопису «Антропологія» побачив світ наприкінці 2016 року, той, що наразі «тримаємо у руках» (жовтень 2020 р.) –  є 13-м. За майже 4 роки вийшли з друку та надійшли до читацької аудиторії, зокрема, такі тематичні випуски, як “Мікробіом”, “Палеоантропологія”, “Підлітковий вік”, “Біотехнології 2017/2018”, низка актуальних і дискусійних статей (в тому числі у перекладі з англійської) про сучасні дослідження у галузі психіатрії і нейронаук тощо. Створено власний сайт часопису, який перебуває у стані розробки, як і система його презентації у соціальних мережах.

Значення проєкту для освітнього процесу. Головні цільові напрямки «Антропології» – просвітництво, популярізація науки і дискусійність – є наріжними для освітнього процесу будь-якого рівня – від шкільного і університетського до підготовки кадрів найвищого професіонального ґатунку в усіх сферах наук про людину, передусім – медико-біологічних. Слід відзначити публікації у часописі матеріалів, спрямованих на патріотичне виховання молоді.  Проєкт наразі залучає вчених-освітян, молодих вчених ННЦРМ, студентів і є відкритим до розвитку подальшої взаємодії у галузі освіти.

Сайт часопису та його паперова версія. Від початку «Антропологія» видається у паперовій версії накладом 500 примірників. Його придбання і/або розміщення у ньому рекламних матеріалів можливе за домовленістю з редакцією. Офіційний сайт, http://anthropology.com.ua, що перед Вами, на даний момент перебуває у стадії дорозробки і розвитку. На сайті можливий перегляд всіх випусків часопису.

Джерела фінансування проєкту. Власні кошти засновників проєкту, поодинокі благодійні внески, поодинокі прибутки від розміщення реклами. Сплата податків відбувається згідно чинного законодавства України. Пошук стабільних джерел фінансування проекту триває.

Визнання та винагороди. 1-е місце (2019) у щорічному конкурсі Громадської організації «Національна академія наук вищої освіти України» на кращу монографію, навчальний посібник, підручник, художню літературу і наукові праці, які отримали визнання серед наукової і освітянської спільноти (період видання – з 2017 по 2019 р.р. включно).

Перспективи розвитку проєкту. Найближчими планами є подальша розробка сайту «Антропології» з можливістю посилань на окремі статті і матеріали часопису та їх пошуку за ключовими словами, часткове або повне дублювання матеріалів українською і російською мовами (англійською – у віддаленій перспективі). Просування проєкту у соціальних мережах. Розробка системи вимог і правил публікацій різного типу у часописі у структурі пошуку його інформаційної ніші. Пошук однодумців та стабільних джерел фінансування проєкту.

Проєкт «Антропологія» відкритий до розвитку, співробітництва, дискусій і пропозицій.